Welkom tekst

Artikel 1. Algemeen
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Snoep en Chocolade Shop, gevestigd te Kerkstraat 21, 4281 LL Andel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18106909 met het BTW-identificatienummer: 809152666.B.01. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Snoep en Chocolade Shop. Door artikelen bij Snoep en Chocolade Shop te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.
 
Artikel 2. Overeenkomst
De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

Snoep en Chocolade Shop behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Snoep en Chocolade Shop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
Artikel 3. Prijzen
Prijzen vermeld op de webshop zijn onder voorbehoud en binden Snoep en Chocolade Shop niet. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 
Artikel 4. Levering
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen worden de artikelen zo snel mogelijk verzonden tenminste 1 tot maximaal 3 werkdagen.

In geval van verzending zal de levering van de goederen worden uitgevoerd door een gerenommeerd bezorgdienst bedrijf. Snoep en Chocolade Shop is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de bezorging.

In verband met kwaliteitsgarantie vindt de levering niet plaats ingeval het KNMI een temperatuursvoorspelling voor de bezorgdag van 23 graden of hoger afgeeft. In geval er sprake is van een geaccepteerde bestelling, wordt in overleg met de klant een alternatief aangeboden of restitutie van de betaling word aangeboden. Deze voorwaarden heeft alleen betrekking op de chocolade producten.

De verzending word verzonden als gehele bestelling compleet is.
 
Artikel 5. Ruilen
De consument kan bij Snoep en Chocolade Shop geen producten retourneren, dit omdat het gaat om voedsel. Tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 6.
Niet geleverde producten Bij aankomst van de bestelling dient u de bestelling te controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.
 
Artikel 7.
Opzegging/Ontbinding In geval van tussentijdse opzegging heeft Snoep en Chocolade Shop naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.

De vorderingen van Snoep en Chocolade Shop op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Snoep en Chocolade Shop ter kennis gekomen omstandigheden Snoep en Chocolade Shop goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Snoep en Chocolade Shop de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de hierboven genoemde gevallen is Snoep en Chocolade Shop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Snoep en Chocolade Shop schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 8. Overmacht.
Snoep en Chocolade Shop heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Snoep en Chocolade Shop onafhankelijk is en welke Snoep en Chocolade Shop ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
Snoep en Chocolade Shop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Snoep en Chocolade Shop haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de levering -en andere verplichtingen van Snoep en Chocolade Shop opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Snoep en Chocolade Shop niet mogelijk is en langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
Artikel 9. Geheimhouding en Privacy
Snoep en Chocolade Shop behandelt de order informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden verstrekt.